૧૦ મિનિટમાં પાન કાર્ડ ઘરેબેઠા કઈ રીતે બનાવવું?

પાન કાર્ડનું પૂરું નામ :  Permanent Account Number

સતાવાર વેબસાઇટ : incometax.gov.in

PAN Cardનો ઉપયોગ :  પાનકાર્ડમાં નામ, ફોટો અને સહી હોય છે તેથી તેનો ઉપયોગ ઓળખ કાર્ડ તરીકે પણ કરી શકાય છે.

e-PAN Card કેવી રીતે બનાવવું ?

NSDL દ્વારા PAN Card ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું ?

પાનકાર્ડ માટેની સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે ? https://www.pan.utiitsl.com

સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો