ગુજરાત ટપાલ વિભાગ દ્વારા ભરતી 

૧૦ પાસ પર ભરતી 

ઉમર મર્યાદા : ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ 

અરજીનો પ્રકાર : ઓફલાઈન

વોક ઇન  ઇન્ટરવ્યૂ   તારીખ   

૧૨/૦૯/૨૦૨૨ 

સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક પર  કરો