અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

કુલ જગ્યાઓ : ૫૦ નોકરીનું સ્થળ : ભાવનગર 

કંપની નું નામ :  એઈમ લીમીટેડ ભાવનગર

લાયકાત :  ધોરણ ૧૦ પાસ  ધોરણ ૧૨  પાસ 

ઉંમર મર્યાદા :  ૧૮ થી ૩૫ વર્ષ

ભરતી મેળા તારીખ :  ૧૦-૧૦-૨૦૨૨ 

ભરતી મેળો સમય :  સમય સવારે ૧૧ કલાકે  

 

વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક પર  ક્લિક કરો