ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃતિ

Digital Gujarat Scholarship 2023 : ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. આ શિષ્યવૃત્તિ શાળા તેમજ કોલેજ સ્તર માટે આપવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં સહાય આપવાનો છે. ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, પીએચડી,એમફીલ કક્ષાના …

Digital Gujarat Scholarship 2023 : ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 Read More »

Digital Gujarat Scholarship 2021 : www.digitalgujarat.gov.in

Digital Gujarat Scholarship 2021 : www.digitalgujarat.gov.in | Login | Last Date | Portal | Start Date | Helpline Number | Digital Gujarat Scholarship Application Form. Gujarat Scholarship offered by the Gujarat government to the underprivileged students of class pre-metric, post-metric and the students who belong to weaker section to carry on their higher studies. This scholarship is …

Digital Gujarat Scholarship 2021 : www.digitalgujarat.gov.in Read More »