તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ PDF અને પેપર સ્ટાઇલ 2022

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ PDF 2022: ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ની 3400 થી વધારે જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં કુલ 18 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરી છે. ગુજરાત પંચાયત ભરતી બોર્ડ દ્વારા તલાટી ની પરીક્ષાનું આયોજન 8 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ … Read more

Talati Mantri Bharti 2022

Talati Mantri Bharti 2022 Recruitment Notification Apply 3437 OJAS Gujarat GPSSB Talati Cum Mantri Jobs Bharti @ojas.gujarat.gov.in Talati Mantri Bharti 2022 Recruitment Notification – Apply 3437 OJAS Gujarat GPSSB Talati Cum Mantri Jobs Bharti @ojas.gujarat.gov.in Bharti will be released by Ojas Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB). The Job Applicants who are looking for Gujarat Talati … Read more