વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો   વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત રાજ્યમાં સરકાર શ્રી નો નોકરી કરતા તમામ કર્મચારીઓ માટે જાહેર રજાઓનું લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરી શકાય તે માટે અહીં એક પોસ્ટ …

વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો Read More »