ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની  ચિત્ર સ્પર્ધા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહીં ક્લિક કરો

ઓફીસીયલ વેબસાઇટ માટે અહી ક્લિક કરો

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની  ચિત્ર સ્પર્ધા નો લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત

https://project303.blogspot.com/2021/11/Chitra-spardh-urja-saranxan-paripatra.html

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત . સંદર્ભઃ- ( ૧ ) પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ , ગાંધીનગરનો પત્ર ક્રમાંકઃ- WR – II / DEH / Painting /છે 21 તા . ૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ( ૨ ) વિદ્યુત મંત્રાલય , ભારત સરકારશ્રીનો પત્ર ક્રમાંકઃ- 26 / PPS / AS ( VD ) / 11 / 2021 તા . ૦૨૮/૧૧/૨૦૨૧ ઉપર્યુક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ કે , પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ , ગાંધીનગરના તા . ૧૦/૧૧/૨૦૨૧ પત્ર સાથે Ministry of power , ભારત સરકારશ્રીના તા . ૦૨/૧૧/૨૦૨૧ ના પત્ર અન્વયે વિદ્યુત મંત્રાલય ( MoP ) દ્વારા બાળકોને ઉર્જા સંરક્ષણ તરફ પ્રેરિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે વર્ષ ૨૦૦૫ થી દર વર્ષે શાળા , રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે . મંત્રાલય અને રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ CPSUs ના સક્રિય સમર્થન સાથે ઊર્જા મંત્રાલય વતી Bureau of Energy Efficiency ( BEE ) દ્વારા આ પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવી રહી છે . ઉકત સ્પર્ધાઓના આયોજન માટે ગુજરાત રાજ્યમાં POWERGRID ગાંધીનગરને નોડલ ઓફિસ તરીકે નિમવામાં આવેલ છે . આ વર્ષે ગૃપ- A માં ધોરણ- ૫ , ૬ , ૭ અને ગૃપ- B માં ધોરણ- ૮ , ૯ , ૧૦ એમ બે ગૃપ મુજબ સ્પર્ધાઓ યોજનાર છે . જે માટેની થીમ ( ૧ ) Azadi ka Amrit Mahotsav , Energy Efficien India અને ( ર ) Azadi ka Amrit Mahotsav , Cleaner Planet છે . રાજય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાનું વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વ્યકતિગત રીતે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ૦૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ થી ૩૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ સુધી www.bee-studentsaward.in પર કરવાનું રહેશે . તેઓ દ્વારા રાજય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા ૬ ડિસેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ સુધીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . રાજય કક્ષાની અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધામાં પ્રથમ , દ્વિતીય અને તૃતિય નંબર આવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે તથા આશ્વાસન ઇનામ વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . રાજયના નોડલ અધિકારીના નામ નંબરની વિગતો આ સાથે સામેલ છે . આ વર્ષે ” આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ” નિમિત્તે ઉર્જા કાર્યક્ષમ ભારત ની થીમ પર આઝાદીના ૭૫ વર્ષની ઉજવણી કરવાનું નકકી કરવામાં આવેલ છે . જેથી વિદ્યાર્થીઓ , શિક્ષકો અને વાલીઓને ઉર્જા સંરક્ષણના મહત્વ વિશે જાગૃત કરી શકાશે . ચિત્ર સ્પર્ધાની વિગતો અને રાજ્ય કક્ષાના નોડલ અધિકારીઓની યાદી www.beeinda.gov.in પર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે . વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વ્યકતિગત રીતે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન થયા બાદ નીચે જણાવેલ સ્થળ પર ચિત્ર સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવશે . પાવર ગ્રિડ ઉપકેન્દ્ર , ગાંધીનગર , કચ્છ , વડોદરા , સુરત , બનાસકાંઠા ( સ્થળની વિગતો આ સાથે બિડાણમાં સામેલ છે )  ઉકત સંદર્ભિત પત્રની વિગતોને ધ્યાને લઇ ધોરણ ૫ થી ૮ ના વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સદર ચિત્ર સ્પર્ધામાં ભાગ લે તે બાબતે આપના તાબા હેઠળની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓના આ અંગે જરૂરી સૂચના આપવા તેમજ ઉકત નોડલ એજન્સી સાથે સંપર્કમાં રહી સ્પર્ધાઓનું સુચારૂ આયોજન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા આપની કક્ષાએથી તાત્કાલિક જરૂરી નિયમાનુસારની કાર્યવાહી કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે . પાવરગ્રીડ પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (A Government d India Erterprise) REP: WR-1/DEV/Palnting/21 તારીખ: 10.11.2021 થી, સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક ભાષણ), (iovt, ગુજરાત, બ્લોક 5  7મા માળે સચિવાલય, સિંધીનગર સબ: ઉર્જા સંરક્ષણ પર રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ એમ્પલગ્ન 2021 – વર્ગ V, VI અને VII (કેટેગરી-A) અને elass VIII, IX અને X (કેટેગરી-B) ના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની પલટંગ સ્પર્ધા અભિપ્રાય માટે વિનંતી  ગુજરાત રાજ્યમાં પૅલન્ટિંગ સ્પર્ધા-2021ના આયોજન અંગે સંદર્ભ: પાવર મંત્રાલય, ગોલ, પત્ર નં. DOno.26/PPS/AS(VKD)/I1/2021 Dtd. 02.11.2021 પ્રિય સાહેબ, પાવર મંત્રાલય (MoP)  બાળકોને ઉર્જા સંરક્ષણ તરફ પ્રેરિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, 2005 થી, દર વર્ષે શાળા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની ચિત્ર સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિ ઊર્જા મંત્રાલય વતી બ્યુરો ઑફ એનર્જી એલ્ફિસિની (BEE) દ્વારા સક્રિય સહયોગથી ચલાવવામાં આવે છે.  CPSUS મંત્રાલય અને રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ. ગેરવર્ડ પ્રિમન ટી  o ગુજરાત રાજ્યમાં ઉપરોક્ત ઘટનાને પાર પાડવા માટે પાવરગ્રીડ, દહેગામ ઓફિસને નોડલ ઓફિસ તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવી છે.  અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, કોવિડ-નાન્ડેમિકના ફેલાવા અને દેશવ્યાપી લોકડાઉનને કારણે વીર 2020માં ચિત્ર સ્પર્ધા યોજાઈ શકી ન હતી, વધુમાં, કોવિડના ધોરણોમાં છૂટછાટને કારણે, BEE એ વર્ષ માટે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું છે.  2 જૂથોમાં 2021.  ગ્રુપ ‘A’ માં 5 થી 7 ધોરણ સુધીના વર્ગો અને ગ્રુપ ‘B’ માં 8 થી 10 ધોરણ સુધીના વર્ગો હશે.  આ સંદર્ભમાં MoP દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ પત્ર, Sready સંદર્ભ માટે જોડવામાં આવ્યો છે.  Commnisticue Eelvorls BEE તરફથી મળેલી પદ્ધતિ મુજબ, રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા માટે ઓનલાઈન નોંધણી માટેની સમયરેખા પહેલી નવેમ્બરથી 30મી નવેમ્બર, 2021 સુધીની રહેશે અને સંબંધિત રાજ્યની નોડલ એજન્સી 6ઠ્ઠી ડિસેમ્બરથી 10મી ડિસેમ્બર, 2021 સુધી રાજ્ય સ્તરની ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરશે. Chireuter In  ઉપરોક્ત જોતાં, શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓને સહભાગિતાની સુવિધા અને ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.  વધુમાં, આ સંબંધમાં વધુ સંકલન/સંચાર માટે જવાબદાર અધિકારીને નિયુક્ત કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.  આપનો આભાર, આપનો, (શશિકાંત યાદવ) ગુજરાત રાજ્ય નોડલ અધિકારી yflyar aty gteoT Vurt-I Western Reglon Transmisslon System – 1|  400/220 .s4re, ધમની ata di qI, arron-rehss, z.  382305, FaraT – rithaTT (arra 400/220 kV સબ-સ્ટન્ટ, ગણેશપુરા વિલાગો પાસે, વાસણા-રાઠોડ રોડ, દહેગામ-382305, જિ. ગાંધીનગર (ગુજરાતી આરટીઆર રતારા: “ઇટરફહ કેટે i, 2, 221-21-2005)  , (f), : 0124-2571700-719 કોર્પોરેટ ઓફિસ: “સૌદામિની”, પ્લોટ નંબર 2, સેક્ટર – 20, ગુરુગ્રામ-122001. (હરિયાણા), ટેલિફોન 0124-2571700-719 tyar wrature: 0, aerrretre  , wearftar a, as far -110016. N; 011-26560112, CIN: L40101DL1989GOI038121 રેગલેટેડ ઑફિસ: B-9, કુતબ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ એરિયા, કટવારિયા સેરાઈ, નવી દિલ્હી-110016. Tel:26016, L12012, 110016, ટેલ  powergridindia.com

પરિશિષ્ટ ચિત્ર સ્પર્ધાઓની કેટલીક મુખ્ય વિશેષતાઓ અને અન્ય વિગતો (1) કેટેગરી-A અને B બંને માટે શાળા કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાના વિષયની થીમ નીચે મુજબ હશે:- શ્રેણી-A (વર્ગ V, VI અને VII) અને  કેટેગરી-B (વર્ગ VIII, IX અને X): i) Srat T આઆઆઆ આહા આનામા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ.  ઉર્જા કાર્યક્ષમ ભારત.  ii) આ આલા એ એ / આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ.  ક્લીનર પ્લેનેટ.  (2) રાજ્ય કક્ષાની પેઇન્ટિંગ સ્પર્ધા : રસ ધરાવતી/સંકલ્પિત શાળાઓ www.bee-studentsaward.in તરીકે ઓળખાતા વેબ-પોર્ટલ પર પોતાની નોંધણી કરાવશે. 2. વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીઓ પણ નોડલ ઓફિસર અથવા www તરીકે ઓળખાતા વેબ-પોર્ટલ મારફત પોતાની નોંધણી કરાવવા માટે લાયક હશે.  .bee-studentsaward.in 3. સંબંધિત રાજ્ય/યુટીની નોડલ એજન્સી રાજ્ય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા માટે કેપિટલ સિટી અથવા અન્ય શહેરોમાં એક અથવા વધુ નોડલ શાળાઓ (રજીસ્ટ્રેશનની સંખ્યાના આધારે) ઓળખી શકે છે.  4. નોડલ સ્કૂલ કોવિડ પ્રોટોકોલને અનુસરીને સહભાગીઓને સમાવવા માટે પૂરતી મોટી હોવી જોઈએ અને આવી સ્પર્ધા હાથ ધરવા માટે લેખિત સ્વીકૃતિ પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.  5. નોડલ એજન્સી 1લી ડિસેમ્બરથી 10મી ડિસેમ્બર, 2021 દરમિયાન નોંધાયેલા સહભાગીઓ માટે અલગથી ‘A’ અને *B’ બંને જૂથો માટે આવી નોડલ શાળામાં 2 કલાકની રાજ્ય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરશે.  ચિત્ર સ્પર્ધા 1″ ડિસેમ્બરથી 10મી ડિસેમ્બર 2021 દરમિયાન બેચમાં અથવા બહુવિધ સત્રોમાં યોજવામાં આવી શકે છે 6. મહાનિદેશક, BEE અને સંબંધિત શાળાના આચાર્યોની સહી હેઠળ ડિજિટલ સહભાગિતા પ્રમાણપત્રો ફક્ત તે સહભાગીઓને જ જારી કરી શકાય છે જેમના નામ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે.  પોર્ટલમાં સંબંધિત શાળા અથવા નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા પૂર્વવ્યાખ્યાયિત એક્સેલ ફોર્મેટ. 7. જૂથ ‘A’ અને ‘B’ માટે એક સામાન્ય અથવા અલગ પસંદગી સમિતિ/જ્યુરી જેમાં કલાના ક્ષેત્રના 5 થી 7 નામાંકિત વ્યક્તિઓ, ચિત્ર શિક્ષકો, અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.  આયોજકો, એસડીએના અધિકારી અને રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગના નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના શિક્ષણ વિભાગ સાથે પરામર્શ કરીને રચના કરવામાં આવશે, તે ચોક્કસ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના નિષ્ણાતોની સમિતિ/જ્યુરી સંબંધિત જૂથો માટે અલગથી 13 શ્રેષ્ઠ ચિત્રોની પસંદગી કરશે.  મુલ્યાંકનના માપદંડો મુજબ સ્પર્ધા જ. ઈનામો નીચે મુજબ છે 1ST પ્રાઈઝ – રૂ. 50,000/-, 2જું ઇનામ- રૂ. 30,000/-, ત્રીજું ઇનામ- રૂ. 20,000/- અને દસ આશ્વાસન  n ઈનામો રૂ.  7,500/- 1. દરેક.  9. નોડલ અધિકારીઓ ગુણવત્તા સ્કેનીંગ અને BEE પોર્ટલ પર 11મી ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં તેના અપલોડ કરવા માટે જવાબદાર હશે (4) રાષ્ટ્રીય સ્તરની ચિત્ર સ્પર્ધા: પસંદગી સમિતિ મૂલ્યાંકનના આધારે રાજ્ય કક્ષાના પ્રથમ 2જી 3જી વિજેતાઓની સ્કેન કરેલી પેઇન્ટિંગ્સ નક્કી કરશે.  12મી ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ રાષ્ટ્રીય સ્તરના પુરસ્કારો માટેના માપદંડ નીચેના ઈનામો માટે IST પ્રાઈઝ – રૂ, 1.00.000/-, 2એડ પ્રાઇઝ – 01 નંગ, રૂ.  – 50,000/-, ત્રીજું ઈનામ – 01 નંગ, રૂ.  30,000-, 10 નંગ, આશ્વાસન ઈનામો @ 15,000/- દરેક.

ઉર્જા સંરક્ષણ અંગેની રાજય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધા બાબત

Leave a Comment