લોન કેલ્ક્યુલેટર ઓટોમેટીક એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

લોન કેલ્ક્યુલેટર ઓટોમેટીક એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

લોન કેલ્ક્યુલેટર ની એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

લોન કેલ્ક્યુલેટર ઓટોમેટીક એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

https://project303.blogspot.com/2021/12/loan-calculator-Excel-format.html

 

લોન કેલ્ક્યુલેટર ઓટોમેટીક એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

આપણે ઘણી વખત લોન ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી કેટલા પૈસા થશે કેટલા વર્ષમાં પૂરી થશે બધી ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ એક સરસ મજાની એક્સલ ફાઇલ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે આ excel ફાઇલમાં તમારી રકમ અને કેટલા વર્ષની છે તે મુજબ તેની રકમ અને તેની સંખ્યા મળી જશે એવી રીતે તમારે કેટલાક તો લોન કરવી છે કેટલા વર્ષ સુધી બોલવી છે તો તેનો કેટલો પડશે તેની સંખ્યા પણ તમે જાણી શકશો એટલે કહેવાનો મતલબ સંખ્યા તથા લોનની રકમ બંને જણા માટે એક્સેલ ફાઈલ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે તમામ મિત્રોને સંખ્યાને લોનની રકમ આવશે તે જાણવાની ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે તે તકલીફ દૂર કરી દેવામાં આવી છે કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલથી કે કમ્પ્યુટરમાં તમે તમારી ગણતરી શકો છો આપણને સરળતાથી ઉપયોગ કરવા માટે તેની વિગત અમે ફરી તમારી પોતાની ગણતરી કરવી હતી કરી શકો છો આવી સરસ અને સરળ માહિતી મુકવા માટે મેં વિવિધ રીતે પ્રયત્ન કરી લોકોને ઉપયોગી બનાવવા માટે મહેનત કરતા હોઈએ છીએ વોટ્સએપમાં આવી જતી જતી માહિતીઓ સંકલન કરી વધુ લોકો સુધી આવી પહોંચે તે માટે અમારો પ્રયત્ન રહે છે તમારી પાસે પણ આવી ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી આપતી હશે હજુ પણ વધુ ઉપયોગી માહિતી તમારે લેવી હોય તો મારો પ્રોજેક્ટનું whatsapp ગ્રુપ છે તેમાં જોડાઈ જોડાઈ જોડાઈ રહેજો અને મિત્રોની પણ આવી ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે ગ્રુપમાં જોડાવા માટે સલાહ આપી શકો છો ખરેખર દરેક વ્યક્તિની જરૂર પડતી હોય છે આપણી જરૂરિયાત ના હોય છતાં પણ કોઈ મિત્ર ની જરૂરિયાત હોય તો તેની ગણતરી કરી આપવા માટે આવા ઉપયોગી કેલ્ક્યુલેટર આપણને ઘણા મદદરૂપ હોય છે અભ્યાસ પર ઘણા બધા ને એવી ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી સર્જાતી હોય તો એક્સલ ફાઇલ ની મદદથી આપણે એની ગણતરી કરી અને તેને સરળતાથી મદદ કરી શકીએ છીએ તમારી પાસે પણ આવી ગમે ત્યારે ગણતરી કરવાની સમય આવ્યો હશે તમારે પણ ક્યારેક લોન લેવાની થઈ છે તેની ગણતરી કરવાની તકલીફ પડી હોય તો એ સમયે આવા કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગ કરી તેની ગણતરી કરી શકતા હોઈએ છીએ આવી ઉપયોગી એક્સેલ ફાઈલ મેળવવા માટે ઘણી વાર ગ્રુપમાંથી ડીલીટ થઈ ગયા પછી મળતી નથી હોતી તો માટે દરેક મિત્રોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે અમારા દ્વારા ફરી એક સરખો ચહેરો વારંવાર આપવામાં આવશે અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ઉપયોગી માહિતી પહોંચાડવી પ્રયત્ન કરશો લોન કેલ્ક્યુલેટર એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ મિત્રો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરજો

લોન કેલ્ક્યુલેટર ઓટોમેટીક એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

Leave a Comment