વિદ્યાસહાયક ભરતી શિક્ષક ભરતી

Ashram Shala Kaparada Recruitment Vidhyasahayak Post 2022

Vidhyasahayak Recruitment 2022 At Various Ashram Shala Kaparada : Shri Dharampur Taluka Nira Tagdol And Khadi Gramudhyog Sangh Sukhala, Ta – Kaparada, Dist – Valsad Under Ashram Shala Sildha, Ashram Shala veribhavada, Ashram Shala Sahuda, Ashram Shala Suliya Recently Invites Application For the Vidhyasahayak Recruitment 2022, For More Detail About Vidhyasahayak Recruitment 2022 given below article or Official Advertisement.

Post : Vidhyasahayak

Total Post : 10

Job Location : Valsad, Gujarat

Post : 
  • Vidhyasahayak : 10 (Various Ashram Shala)
Education Qualification :
  • HSC, PTC, / B.Sc, B.Ed, / B.A, B.Ed, (TET-1 & TET – 2)
Age Limit :
  • Not Specified
Salary :
  • As Per Rules.
Application Fees :
  • There is No Application.
Important Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience Or Other terms & Condition.

Job Advertisement: Click Here

How To Apply:

  • Eligible candidates who fulfilling the criteria as per the notification or the Above Details can apply in the enclosed prescribed format and send a copy of their bio-data, recent passport size photo, educational qualification, certificate of experience, And all Necessary Documents with the application.
  • Address : Mandal Kacheri, C/O L.B.S Sarv High School, Sukhala, Ta – Kaparada, Dist – Valsad, Pin Code – 396065.

Last Date:

  • Within 10 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date : 28.12.2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *