સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ધોરણ 03 પાસ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ભાગ લઈ શકશે. સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 માનદ સેવાની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત … Read more

વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા (ગ્રામ્ય) દ્વારા ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની 200 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં મહિલા અને પુરુષ ઉમેદવાર બંને ભાગ લઈ શકશે. ઓછું ભણેલા અને ગુજરાત ગ્રામ રક્ષક દળમાં જોડાવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ નોકરીની સુવર્ણ તક છે. ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી વડોદરામાં ઉમેદવારે … Read more

Surat GRD Bharti 2022 Apply For Various Posts @spsurat.gujarat.gov.in

Surat GRD Bharti 2022 | GRD સુરત ભરતી 2022 : ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 : સાગર રક્ષક દળ ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરત ગ્રામ્ય, સુરત તાબા હેઠળના પો.સ્ટે ખાતે માનદ સેવા માટે જી.આર.ડી. / એસ.આર.ડી. ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લૌકત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરો. GRD ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more