એપ્લિકેશન

Hello English – learn English Spoken English App

Hello English – learn English Free Spoken English App. Learn English speaking, reading, writing.

Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic, Malay, Urdu, Malay, Bangladeshi Bengali, Bengali, Punjabi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Malayalam, Chinese, Portuguese, Turkish and Nepali. A free English learning course used by over 50 Million learners for spoken English, grammar, and vocabulary building.

Hello English by CultureAlley is the number 1 ranked free Educational App, and the best free App to learn English,Always Check Our Website to Know Upcoming New Jobs, Technology Tips, Helth Tips and General Info Updates, remain with us ojasnkari Please share with your companions this Post,Keep visiting for more jobs and study material updates.

DATE-31-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 31/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 31/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-29-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 29/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 29/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-28-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 28/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 28/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-27-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 27/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 27/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 25/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-24-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 24/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

✍️🔰📚તા:21/01/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽

✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી…
✍️ધોરણ-1 ગુજરાતી
 
✍️ધોરણ-2 ગુજરાતી
 
✍️ધોરણ-3 ગણિત
 
✍️ધોરણ-4 ગણિત
 
✍️ધોરણ-5 પર્યાવરણ
 
✍️ધોરણ-6 સંસ્કૃત
 
✍️ધોરણ-7 સંસ્કૃત
 
✍️ધોરણ-8 સંસ્કૃત
 
✍️ધોરણ-9 વિજ્ઞાન
 
✍️ધોરણ-11 ભૌતિક વિજ્ઞાન

Awarded Google’s Editor’s Choice 2018, 2017; “INDIA’S BEST MOBILE APP OF 2017” By IAMAI, Google’s Best Apps for 2016.

Features:
– 475 Interactive Lessons: 100% free interactive lessons with conversational English, grammar topics, vocabulary and more. All lessons work offline as well.- Interactive Games: On reading, translation, spellings, grammar, vocabulary. With immediate results and grammar tips.- Discussions with teachers: Ask questions on grammar and translations to teachers.- Practice using daily news and videos: Learn with latest news, articles, audio-video clips, and e-books.- Conversation and speaking practice game: Hold daily-use conversations by speaking into the App – improve your spoken English skills.

ભારતમાં લોકડાઉન ને લઈને WHO નો અભિપ્રાય

– 10,000 words Dictionary: Learn new words, and hear their pronunciation.

– Play with friends: Multi-player games and quizzes to practice English with learners across the globe

– Chat Bots: Learn English with chatbots

– Know Your Rank: Win coins and know your global and city rank.

DATE-20-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 20/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-19-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS
તા: 19/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

Hello English – learn English Free Spoken English App Download link HERE.

Download the free App right away to help with your dream job interview, or with an exam, or to impress your friends! Improve English speaking, writing, reading and comprehension, and listening skills. Speak English with confidence!

Search Query: Hello English website, Hello English app which country, Hello English test, Hello English apk, Hello English score app, Hello English Premium, Hello English funding, How to use Hello English app
Thanks for visit this Hello English – learn English Spoken English App Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *