સરકારી યોજના

I Khedut Gujarat Online Application Form [ikhedut.gujarat.gov.in] Ikhedut Portal Application Status New 2022

I Khedut Gujarat Online Application Form Gujarat Ikhedut Portal | Gujarat Ikhedut Portal Registration |ગુજરાત ઇખેદૂત પોર્ટલ નોંધણી | i-ખેડૂત એપ્લિકેશન સ્થિતિ ikhedut is an web portal started by Agriculture & Co-Operation Department. I khedut is online subsidy process by Government of Gujarat. The Farmers who are interested can easily register on this portal for get benefits of Gujarat Government subsidy at www.ikhedut.gujarat.gov.in.

How to apply for I Khedut Yojana ???

Government of Gujrat has introduced I- Khedut Yojna for view to helping farmers of gujarat with better agriculture growth. First of all meet the computer operator of the village panchayat of your village to apply online application. Following are Necessity Document for I Khedut yojna.

 •  8 / A new original
 •  Bank pass book xerox or cancel check xerox
 •  Aadhar card xerox
 •  Caste Certificate xerox for a Scheduled Caste farmer only
 • Attach these all documents and do signature on it and give it to the Gram Sevak.

I Khedut Gujarat Online Application Form

I Khedut Gujarat Online Application Form At the right corner of the application you will see the Name of the farmer where write the name of the applicant. at the under the row write down your mobile number. The farmers should have to submit all the evidence required for registration in the scheme, it is compulsory. If the farmers didn’t submit the required evidence then your application will be rejected and registration must cancelled automatically.

After applying application for the I Khedut yojna, will be able to buy it from a valid company dealer only. The Gram Sevak has to be deposited application with till date 7 after the online application made. The farmers who have availed subsidy of the equipment, will should not apply for the I Khedut yojna.

Otherwise the farmers should be apply in I khedut yojna to the computer. The farmers who want to take that tool they should applying for the I khedut yojna. The Farmers who want more information regarding the I khedut scheme, take visit taluka panchayat khetiwadi branch or Gram Sevak.

Here we will discuss about an i khedut online registration form and kisan call centre toll free number. the scheme i khedut provides all the information related to agriculture by touched the finger prints.

Key Highlights Of I Khedut Gujarat Online Application Form

Name of Portal Ikhedut Portal
Launched by Gujarat
Beneficiaries Citizens of Gujarat
Aim of scheme To provide benefit of various government schemes to peoples
Official website Click here
Year 2022

I Khedut Gujarat Online Application Form Date

Online Application :- Some Various welfare schemes for the farmers implemented by various agencies like co-operative societies, agricultural boards, corporations, government institutes etc.  ALl the schemes avail benefits to the farmers as easy way. i khedut allows get the benefits of the scheme to the farmers. The farmers who are applying for the i khedut scheme can take print and check status of the application.

Details about an agriculture :- The farmers can access the information regarding the dealers of pesticides, fertilisers, seeds etc. The Product and supplies information can be update by an dealers. Through the I khedut web portal, the farmers can check availability of products and price etc. By I khedut web portal, You can access details about various loans provided to farmers by different banks. At the i khedut web portal, list of the finance providers and their addresses can be accessed.

Required Documents : I Khedut Gujarat Online Application Form

 • Khedut Nondhni Patra No.
 • 7-12, 8-A Khata No.
 • Bank Seving Account No.
 • Cheque No.
 • Aadhar Card No.
 • Ration Card No.
 • Mobile No.

I Khedut Gujarat i Portal Website

Khedut i Portal Website Here we will discuss on an iKhedut online registration form, application status check and Kisan Call Centre toll-free number. The official website is www.ikhedut.gujarat.gov.in. With a view to helping farmers of Gujarat with better agricultural growth, Government of Gujarat has introduced i-Khedut web portal. i-Khedut provides all the information related to agriculture at the touch of fingertips.

I Khedut Gujarat Online Application Form Status

The portal also provides information about the welfare schemes of government as well as the market price of different agriculture products. The portal is implemented and run by Agriculture, Co-Operation and Farmer Welfare Department of Government.

Khedut i Portal Toll-Free Number – www.ikhedut.gujarat.gov.in

i-Khedut provides access to various online services. Some of the services

Online Application: There are various welfare schemes for farmers implemented by various agencies such as co-operative societies, agricultural boards, corporations, government institutes etc. With a view to avail benefits of all these schemes to farmers easily, i-Khedut allows online applications to get benefits of schemes. Applicants can take print of the application as well as check status of the application.

Details about agriculture needs: Farmers can access information regarding dealers of pesticides, fertilizers, seeds etc. Dealers can update information about their product and supplies. Farmers can check for the availability of products, price etc through the portal You can access details about various loans provided to farmers by different banks. List of the finance providers and their addresses can be accessed at the portal.

Methods of farming: Farmers can find information regarding methods of farming according to the climatic zone, modern methods of farming, pest-control etc. Information regarding cattle farming, fishing etc can also be accessed.

Weather information: On-time weather prediction helps farmers to a great extent to plan about farming, irrigation, and pest control. Farmers can access weather forecast at i-Khedut.

Solution to queries: Many farmers have various questions and they need guidance regarding what crop they should go for, watering plants, pesticides, cattle farming etc. At i- Khedut, farmers can find solutions to their queries.

APMC Price: Farmers can find out APMC price of various farming products.
In addition to all these services, 7/12 details of agriculture land situated in any village of the state. Government circulars regarding agriculture can be accessed at the portal. Various portals can also be downloaded.

Benefits of I Khedut Gujarat Online Application Form

The i-khedut portal offers various benefits to farmers. Now they don’t need to go to agriculture centers for different agricultural needs and reasons. They can access lots of information at their finger tips. They can apply online. Their various queries are answered online. They can get weather information which can be very helpful to take decisions for their farming activities.

i-Khedut is a very good initiative from Government of Gujarat. It has made various chores related to farming much easy to farmers.

Above You Read on Official website : www.ikhedut.gujarat.gov.in & www.agri.gujarat.gov.in

Krushi Pak Vimo
Bank Vyaj Sahay
Yojnakiy labho mate online arjio
Dilar pase uplabdh krushi vishayak sadhan samagri vigato
krushidhiran aapnar bank sansthani mahiti
adhyatan krushi ane salagn vishayak tantrik mahiti
krushi pedaso na vividh APMC na bajar bhav
Havaman ni vigat
Khedtima munjavata prashno nu nirakaran
Kheti ni jamin khata ni vigat
Pak vimo
e – sahakar
Download
Sarkari tharav
Input Delaro
Diran aapnar sansthao
Yojnao
Aatma Project
Krushi
Bagayat
Pashu palan
Matshya udhyog
Krushivishayak margdarshan
Bajar bhav
Havaman
Mobile Appikheti
ikhedut app download
ikisan application status

I Khedut Gujarat Online Application Form

Important Links

Schemes Name Apply Link
Spiritual Nature Agricultural Plans CLICK HERE
Godown scheme CLICK HERE
Cow Service and Gochar Development Board, Gujarat Support Schemes CLICK HERE
Plus Two Improve Organic Farming CLICK HERE
Assistance Scheme for Construction of Godown by Credit Cooperative CLICK HERE

Important Details

Section Details
Agriculture Schemes CLICK HERE
Animal Husbandary Schemes CLICK HERE
Horticulture Schemes CLICK HERE
Fishery Schemes CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *