હોમ લર્નિંગ

[Online Education] STD 1 To 12 Online E Education Video 2021 || OjasNokari

Gujarat Education Department New Pogamme Lunch Of Online Study Mateirls State is currently plagued by the Corona epidemic and people are forced to stay at home while online education has been started to keep students studying and not spoil the academic year in which students are taught on smartphones or computer-laptops.

Online Education] STD 1 To 12 Online E Education Video 2021 || OjasNokari

Post Name :- Home Learning

Category :- Education

Portal ;- OjasNokari

Gujarat state Textbook Mandal was established in AD 1969 on 21st October. Since 38 year mandals main target. High quality textbooks are published and to Gujarat students they’re easily available at reasonable prices.

Students  3 To 12 Online Video

Gujarati Students  3 To 12 in the video that is placed inside the PDF file by the government In front of the standard you will be given a video-like symbol, click on it and a youtube link will open in which you can watch the video as per your syllabus. If you do, you will forget our standard book and give any lesson to the readers so that you can read it immediately.

તા: 25/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 25/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-24-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 24/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 24/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

DATE-22-1-2022 HOME LEARNING ALL VIDEO LINK USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

તા: 22/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 22/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 21/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 21/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 20/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 20/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 19/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 19/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 18/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 18/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 17/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.
તા- 17/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 17/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 16/1/2022 ના રોજ રવિવારે રજા

તા: 15/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.
તા- 15/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 15/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 14/1/2022 ના રોજ ઉત્તરાયણ ની રજા

તા: 13/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 13/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.


તા: 12/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-10 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 12/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 11/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 11/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 10/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 10/1/2022 ધોરણ-12 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 9/1/2022 ના રોજ રવિવારે રજા

તા: 8/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-9 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 8/1/2022 ધોરણ-11 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 7/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 7/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 06/01/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 06/01/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 06/01/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 05/01/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા: 04/01/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા: 3/1/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-1 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 3/1/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા: 2/1/2022 ના રોજ રવિવારે રજા

તા: 01/01/2022 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-2 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-3 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-4 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-5 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-6 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા- 01/01/2022 ધોરણ-7 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો.

તા– 01/01/2022 ધોરણ-8 નો વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો

Studying the subject of mathematics through online medium is difficult as it has many types of tricks and concepts. It requires teacher interaction with students, constant participation and attention. All these things are absent in online education. According to the survey, mathematics and science also have experiments with many concepts. Many of these experiments are possible only under the supervision of teachers in laboratories. Online study of social science subject is also said to be difficult.

Online E Education

A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *