Police Bharti Update

પોલીસ ભરતી જે ઉમેદવાર એ તારીખ ફેરફાર કરવા અરજીકરેલ હતી તેઓનું લિસ્ટ : અહિં ક્લિક કરો 

કોલલેટર ડાઉનલોડ થતો નથી તે અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો : અરજીનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
ભુલથી Gender ખોટી ભરાયેલ છે તે માટે ભરતી બોર્ડને જાણ કરવાની અરજીનો નમૂનો : અરજીનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
એક કરતા વધુ મળેલ કોલલેટર અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો : અરજીનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
PSI / લોકરક્ષક કેડરની ફિઝિકલ ગ્રાઉન્ડ બાબતે સચોટ જાણકારી જેતે ગ્રાઉન્ડના ઇન્ચાર્જ અને તેમના સુપરવાઈઝરની નામ સાથે ની યાદી : યાદી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment