એપ્લિકેશન

Student Bro APK | GSEB Textbook Solution And MCQ

StudentBro is an online platform which provide animated educational videos from standard 1 to 12, video courses, reading material, MCQ tests. This will give students extra edge to their study. This app is for Gujarati Medium students. GSEB Standard 1 to 12 with science, commerce and arts (All NCERT updated books According to 2019)

StudentBro is an online platform that provides NCERT video courses, reading material, MCQ tests for Std 1-12. This will give students the extra edge to their study.

Board
 • CBSE English Medium
 • CBSE Hindi Medium
 • GSEB Gujarati Medium
 • GSEB English Medium
Material Section:
 • NCERT Textbook as per latest syllabus
 • NCERT Textbook Solution
 • Reference Book Solution (RD Sharma, RS Agarwal, HC Verma, etc.)
 • Extra study material
 • Old Question Paper + Sample paper
 • Concept map
 • Mind Map
Lectures:
 • Animated video lectures
 • Topic Wise video lecture
 • Multiple sirs for one topic
 • Easy to use

મહત્વપૂર્ણ લિંક.

શાળામાં 50% શિક્ષકોની હાજરી અને શાળા સમય મા ફેરફાર કરવા બાબત નો નર્મદા જિલ્લાનો રજુઆત લેટર

Important Link :

Download App: Click Here

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ના સિલેબસની PDF ડાઉનલોડ કરો

Test
 • MCQ Provided As Per Curriculum
 • Chapter Wise MCQ test for self-analysis
 • For MCQ preparation, Read MCQ Section Given
 • MCQ test categories with the easy medium hard difficulty level
Competitive Exam
 • IIT-JEE and NEET
 • KVPY, NTSE, JSTSE, NSEJS, IMO, NSTSE, NSO, Green Olympiad, IEO
 • GPSC Class 1, 2, 3
(Study material, Video Lectures, MCQ Test available) For those who can’t afford expensive coaching classes, we are here to help you.
App Source : Google Play Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *