2600 જગ્યાઓની વિદ્યાસહાયક ભરતીની જાહેરાત@vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ, ગાંધીનગર દ્વારા 2600 વિદ્યાસહાયકો ની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.ધોરણ 1 થી 5 માં 1000 જગ્યાઓ અને ધોરણ 6 થી 8 માં વિષય પ્રમાણે જેમ,કે ગણિત વિજ્ઞાન ની 750, ભાષાની 250 અને સામાજિક વિજ્ઞાન ની 600 એમ કુલ મળી ને ટોટલ ધોરણ 1 થી 8 માં 2600 … Read more

GSEB 3300 Vidhyasahayak Bharti Merit List 2022 : Download Call Letter vsb.dpegujarat

GSEB Vidhyasahayak Bharti 2022 | vsb.dpegujarat.in Gujarat Vidhyasahayak Bharti Merit List and Call Letter for Std. 01 to 05 and Std. 06 to 08 Available soon here. Vidhyasahayak Recruitment 2022 – Gujarat State Education Board (GSEB) published Today 26th January official Govt. Jobs notification for recruitment for Vidhyasahayak Shikshan Bharti in Primary School (Std: 1 to 5) and (Std. … Read more

New Borda Ashram Shala Vidhyashayak Recruitment 2022

Borda Ashram Shala Vidhyashayak Recruitment 2022 Ukai Nav Nirman Samiti Songadh, Ashram Shala Borda published an advertisement for recruitment for Vidhyashayak posts. Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of application. Name of Organization: Borda Ashram Shala Name of Posts: Vidhyashayak Borda Ashram Shala … Read more

vsb.dpegujarat.in Vidhyasahayak Bharti 2022

vsb.dpegujarat.in Vidhyasahayak Bharti 2022 vsb.dpegujarat.in Vidhyasahayak Bharti 2022 | GSEB Primary Teacher (Std 1 to 5 & 6 to 8 Other Medium) Posts – Apply Online vsb.dpegujarat.in The Gujarat government will hire 3,300 education assistants in the near future. In which 1,300 vsb.dpegujarat.in Vidhyasahayak Bharti 2022 will be recruited in Std. 1 to 5 and 2000 in Std. … Read more

Ashram Shala Kaparada Recruitment Vidhyasahayak Post 2022

Vidhyasahayak Recruitment 2022 At Various Ashram Shala Kaparada : Shri Dharampur Taluka Nira Tagdol And Khadi Gramudhyog Sangh Sukhala, Ta – Kaparada, Dist – Valsad Under Ashram Shala Sildha, Ashram Shala veribhavada, Ashram Shala Sahuda, Ashram Shala Suliya Recently Invites Application For the Vidhyasahayak Recruitment 2022, For More Detail About Vidhyasahayak Recruitment 2022 given below article or Official Advertisement. Post : Vidhyasahayak Total … Read more

Maroli Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021

Maroli Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021 :The Kasturba Seva ashram Maroli Under Ashram Shala Maroli, Ta – Jalalpor, Dist – Navsari has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of Vidhyasahayak. Maroli Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021 Name of Organization: Kasturba Seva Ashram Maroli Total No. of Posts: 02 Name of the … Read more