સરકારી ભરતી

Mid Day Meal (MDM), Patan Recruitment For Project Coordinator Posts 2021

Mid Day Meal (MDM), Patan Recruitment For Project Coordinator Posts 2021 

Mid Day Meal (MDM), Patan Recruitment For Project Coordinator Posts 2021

કુલ પોસ્ટ : ૦૮


પોસ્ટનું નામ :
  • જિલ્લા પ્રોજેક્ટ સંયોજક : ૦૧
  • તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર : ૦૭
પગાર : રૂ. ૧૦,૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ (નિશ્ચિત)
શૈક્ષણિક લાયકાત : શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા : ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે પસંદ કરવામા આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરશો ? : પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો  જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

નોંધ : ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચી લેવી.

અંતિમ તારીખ :  

  • અંતિમ તારીખ અરજી કરવાની : ૨૮-૦૭-૨૦૨૧ (સાંજના ૦૬:૧૦ સુધી)

અગત્યની લિંકો


નોંધ કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *