સરકારી ભરતી

ONGC Vadodara Recruitment For General Duty Medical Officer Posts 2021

ONGC Vadodara Recruitment For General Duty Medical Officer Posts 2021 

ONGC વડોદરા દ્વારા નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટેની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપી. તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, એપ્લિકેશન ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.રોજ નવી માહિતીની લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે OjasNokari.in ની મુલાકાત લો.

              ONGC વડોદરા ભરતી ૨૦૨૧


નોકરીની વિગતો :
જગ્યાસામાન્ય ફરજ તબીબી અધિકારી


પાત્ર માપદંડ :


શૈક્ષણિક લાયકાત : શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.


પસંદગી પ્રક્રિયા : ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે પસંદ કરવામા આવશે.


અરજી કેવી રીતે કરશો : રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

વોલ્ક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ :૩૧-૦૫-૨૦૨૧

ઇન્ટરવ્યૂ સમય : ૯:૦૦ કલાક થી ૧૧:૦૦ કલાક

નોકરીની જાહેરાત : અહીં ક્લિક કરો

નોંધ કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *